เงื่อนไขเเละข้อตกลง

หน้าหลัก
เงื่อนไขเเละข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้งาน

อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) กำหนดเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ https://www.spoonwalk.com/ รวมทั้งเว็บไซต์สำหรับมือถือ และแอปพลิเคชั่น spoonwalk (รวมเรียกว่า "spoonwalk") อย่างจริงจัง spoonwalk ถูกดำเนินการโดยบริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“Hive Ventures” หรือ “เรา”) เพื่อให้บริการข้อมูลร้านอาหาร บริการโพสต์รีวิวและรูปภาพของร้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการผู้อื่น และแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจ บริการสั่งอาหาร จองโต๊ะร้านอาหาร จองคิวร้านอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆ ของ spoonwalk อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ เราสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุง ระงับการให้บริการของเราเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ต่อการแก้ไขปรับปรุงหรือการระงับการให้บริการของเราดังกล่าว

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

spoonwalk ให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ ด้วยการเข้าถึงและใช้งาน spoonwalk คุณได้ตกลงยอมรับ รับทราบ และแสดงความยินยอมที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ และยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว คุณไม่สามารถใช้งาน spoonwalk ได้หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ เงื่อนไขการใช้งานนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้เผยแพร่บน spoonwalk เงื่อนไขการใช้งานนี้อาจถูกเราแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวหรือลบออกตามดุลพินิจของเราฝ่ายเดียวโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้งาน spoonwalk ของคุณจะถูกกำกับโดยเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่คุณเข้าถึงและใช้งาน spoonwalk ดังนั้นคุณควรตรวจสอบการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะที่ www.spoonwalk.com

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ spoonwalk รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ ที่ปรากฏบน spoonwalk (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำอัพโหลด หรือเผยแพร่ผ่าน spoonwalk ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว ในส่วนของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดหรือเผยแพร่ผ่าน spoonwalk ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ ที่ปรากฏบน spoonwalk อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของคุณ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการอื่น คุณรับรองว่า คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่คุณอัพโหลด หรือเผยแพร่ผ่าน spoonwalk ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาดังกล่าว คุณตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้คุณรับทราบและยอมรับว่า การที่คุณอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่าน spoonwalk ให้ถือว่า คุณตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้เรามีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของคุณได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ คุณได้สละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากเราไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการที่บริษัทนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

3. การเข้าเป็นสมาชิก

เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ spoonwalk ได้อย่างครบถ้วน คุณสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่เรากำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น spoonwalk โดยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เราจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งคุณตกลงที่จะกรอกข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตนเอง และรักษาและหมั่นอัพเดตข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน จะถือว่าข้อมูลล่าสุดที่คุณได้ให้ไว้กับเราเป็นข้อมูลปัจจุบันของคุณ

อย่างไรก็ดีเราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของคุณและมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือ กรณีที่คุณโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น เรามิได้จัดทำ spoonwalk ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่นตามดุลพินิจของเรา หากเราพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการ spoonwalk เรามีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

4. การใช้บริการ spoonwalk

คุณตกลงและยอมรับว่าจะใช้งาน spoonwalk ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ผ่าน spoonwalk

1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2) ส่งหรือเขียนข้อความที่เป็นเท็จ หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม

3) ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนหรือไม่ ของเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่เราหรือสมาชิก spoonwalkร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเรา

4) เขียนข้อความใดๆ ลงบน spoonwalk ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากเรา โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน

5) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

6) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฏบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในspoonwalk เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ใน spoonwalk ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ

7) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จาก spoonwalk โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

8) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิก หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

9) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภท Trojan Horse ไวรัส ไทม์บอมส์ฯลฯ หรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการ spoonwalk

10) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากเราทราบว่าคุณดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เรามีสิทธิระงับการให้บริการแก่คุณโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับคุณตามที่เราเห็นสมควร คุณตกลงและยอมรับว่า การให้บริการ spoonwalk ของเราแก่คุณจะเป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ (as is and as available basis) เราปฏิเสธโดยการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าบริการของเราจะไม่ถูกรบกวน ตรงเวลา ปลอดภัย ปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส หรือเครื่องมือที่อาจมีอันตรายอื่น และเราอาจยกเลิกการเข้าถึง spoonwalk ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือระงับการให้บริการทุกรูปแบบผ่าน spoonwalk โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยที่เราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ต่อการยกเลิกการเข้าถึงหรือระงับการให้บริการแก่คุณ

5. สิทธิของเราต่อข้อมูลธุรกิจในระบบ

คุณยอมรับว่าเราอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆ บน spoonwalk ได้แต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของเราในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

6. การจำกัดความรับผิดของเรา

เราขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอัพโหลด สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยคุณได้สละสิทธิในการเรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดของเรา ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา หรือผู้ให้บริการร่วมด้วย เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของเราหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี กรณีที่เราได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรรายกรณี ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดิม

7. คำรับรองของคุณ

กรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ถูกเผยแพร่บน spoonwalk หรือมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท การจ้างงาน หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจดังกล่าว คุณขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ spoonwalk นี้ ที่คุณได้สร้างสรรค์ขึ้น คุณได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง และจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของธุรกิจดังกล่าว หากคุณฝ่าฝืนคำรับรองนี้ เราขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการแก่คุณ และเรามีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ในทันที

8. การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงและยอมรับว่า จะให้ความร่วมมือกับเราในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับเราอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้เรา กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงานของเราหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ spoonwalk เรา กรรมการหรือพนักงานของเรา อันเนื่องมาจากคุณ เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณได้ตามค่าใช้จ่ายที่เราได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของเรา โดยคุณต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่เรากำหนด หากคุณผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของคุณ คุณจะต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

9. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

spoonwalk อาจแสดงโฆษณาและ/หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของคู่ค้าของเราเพื่อเสนอข้อมูลหรือบริการต่างๆ ทั้งนี้ ลิงค์เหล่านี้ถูกแสดงขึ้นเพียงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่ได้รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นเจ้าของข้อมูลในโฆษณาหรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือสินค้าหรือบริการที่ถูกโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น นอกจากนี้ เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือบริการใดที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่คุณอาจทำขึ้นผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกที่จะออกจาก spoonwalk ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ คุณได้ตัดสินใจทำเช่นนั้นบนความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านลิงค์บน spoonwalk คุณจะไม่ถูกคุ้มครองด้วยเงื่อนไขการใช้งานนี้ และจะอยู่ภายใต้การกำกับของเงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ ซึ่งคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเละวิธีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าถึง ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะต้องถูกส่งตรงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยตรง โดยเราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของเราผ่าน spoonwalk ให้ใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท หากมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อเราผ่าน บริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด อาคาร เดอะ ไฮฟ์ ชั้น 1 46/9 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250

Email: [email protected]

เกี่ยวกับเรา

ช่องทางติดต่อ

©2021 Spoonwalk Allright Reserved.